Polityka Prywatności

Dokument obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych w Firmie PACAK Grzegorz Pacak

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma PACAK Grzegorz Pacak z siedzibą w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej 16,  zwana dalej Firma PACAK.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@transportpacak.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie PACAK;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • osoby upoważniane przez Firmę PACAK  – będą to pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki;
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Firmy PACAK;
  • uprawnione organy państwowe, w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień;
  • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw, a także prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Wszelkie decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał/a Pani/Pan swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne nie będą automatycznie analizować danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie tych danych.)